Autortiesības portālā LA.LV

Publikāciju saturs vai tā jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē un tā izmantošana bez Izdevēja atļaujas ir aizliegta. Šīs tīmekļa vietnes (portāls LA.LV) informatīvos pakalpojumus ir tiesības izmantot tikai un vienīgi personīgam patēriņam.

Jebkuras darbības ar tīmekļa vietnes saturu, to skaitā, bet neaprobežojoties ar meklēšanas funkciju veikšanu, indeksēšanu, rasmošanu, satura atlasi, kopēšanu, materiālu pilnīgu vai daļēju izmantošanu un/vai ievietošanu atskaitēs, pētījumos, analītiskos darbos ar vai bez komercmērķa kā arī trešo personu uzdevumā vai interesēs ir aizliegtas. Šo nosacījumu pārkāpuma gadījumā Izdevējs ir tiesīgs pieprasīt atlīdzību no trešajām personām 500,00 EUR (pieci simti eiro) apmērā par katru izmantoto materiālu.

Kontakti
Telefons: +371 67096600
E-pasts: info@latvijasmediji.lv
Adrese: AS "Latvijas Mediji", Toma iela 4, Rīga, LV-1003
Rekvizīti
Reģ. nr.: LV40103027253
Banka: Luminor Bank
Bankas kods: RIKOLV2X
Norēķinu konts: LV53RIKO0000082853738