Distances Līgums

 1. VISPĀRĒJA VIENOŠANĀS

Šis līgums tiek slēgts starp AS “Latvijas Mediji”, Reģ. Nr. 40103027253,  Toma iela 4, Rīga, LV – 1003, turpmāk tekstā Latvijas Mediji, un Jums – turpmāk Klientu, atkarībā no tā tiesiskā statusa, kas veic pirkumu  www.latvijasmediji.lv, www.lasi.lv interneta veikalā, tai skaitā abonē žurnālu, laikrakstu u.c. preses izdevumu. Šī līguma ietvaros var tikt lietoti abi termini.

Abas puses ir rīcības spējīgas personas. Klients – fiziska persona var būt tikai tad, ja viņš ir sasniedzis 18 gadu vecumu. Gadījumā, ja pirkumu ir veikusi persona, kura nav sasniegusi 18 gadu vecumu, par šo pirkumu ir atbildīgi nepilngadīgās personas likumīgie pārstāvji, pat tad, ja viņa nav informēti par šāda pirkuma esamību.

AS “Latvijas Mediji” nodrošina tīmekļa lapā www.latvijasmediji.lv, www.lasi.lv , turpmāk saukta arī Mājas lapa, pieejamo saturu un sniedz pakalpojumus saskaņā ar zemāk izklāstītajiem noteikumiem un nosacījumiem, piegādes noteikumiem, preču atpakaļatdošanas noteikumiem, privātuma politiku u.c. Apstiprinot pirkumu Klients apliecina, ka ir izlasījis šo līgumu un citus ar šo līgumu saistītus dokumentus, ir tos izpratis un piekrīt tos ievērot bez izņēmumiem vai nosacījumiem.

Ja Klients, izmantojot Interneta starpniecību, iegādājas www.latvijasmediji.lv, www.lasi.lv piedāvātos produktus, turpmāk tekstā “Preces”, tad šāda savstarpēja vienošanās tiek uzskatīta par Distances līgumu un ir pakļauta tiesību normām, kas regulē Distances līgumu, tai skaitā, bet ne tikai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/83/ES ( 2011. gada 25. oktobris ) par patērētāju tiesībām un ar ko groza Padomes Direktīvu 93/13/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 1999/44/EK un atceļ Padomes Direktīvu 85/577/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 97/7/EK Dokuments attiecas uz EEZ , Latvijas Republikas likumam “Patērētāju  tiesību aizsardzības likums”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumiem “Noteikumi par distances līgumu” u.c.

 1. PRIVĀTUMS

Latvijas Mediji aizsargā fizisko personu pamattiesības un brīvības, it īpaši privātās dzīves neaizskaramību, attiecībā uz fiziskās personas datu apstrādi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 2016. gada 27. aprīlis, par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)

Latvijas Mediji iegūst Klienta personas datus, jo tas ir nepieciešams, lai Klientam sniegtu pielīgtos pakalpojumus, kā arī nodrošinātu labāko servisa līmeni, piemēram, Klienta vēlmju noskaidrošana  ļauj sniegt Klientam piemērotu pieeju Latvijas Mediji Precēm un pievērst uzmanību preču kategorijām, kas visvairāk interesē Klientu. Klienta sniegtā informācija palīdz Latvijas Mediji izpildīt ar  šo līgumu pielīgtās saistības,  informēt par jaunumiem piedāvāto preču klāstā, izpārdošanām un pasākumiem, par kuriem Klients varētu būt ieinteresēts. Vietnes lapās Klients var pasūtīt preci, veikt pieprasījumus un pieteikties informācijas saņemšanai par jaunumiem, izpārdošanām u.c. Klienta pieprasījuma apstrādei mēs prasām sniegt patērētajam tādu informāciju kā – vārds, uzvārds, adrese, e-pasta adrese, kontakttālrunis u.c. Latvijas Mediji nepieprasa un neapstrādā Klienta īpašo kategoriju datus.

Latvijas Mediji nepārdod un neizīrē Klienta kontaktinformāciju citiem tirgus dalībniekiem.

Klienta sniegtā informācija palīdz Latvijas Mediji īstenot servisu, apstrādāt Klienta pieprasījumus, piegādāt preci un sniegt Klientiem atbalstu.

Latvijas Mediji pienākums ir likumā noteiktajos gadījumos izpaust personas datus valsts un pašvaldību amatpersonām.

Latvijas Mediji veic visus iespējamos pasākumus Klienta informācijas drošībai, lai aizsargātu to pret zādzību, pazušanu, ļaunprātīgu izmantošanu, kā arī pret nesankcionētu pieeju, atklāšanu, pārveidošanu un bojāšanu.

Ja Klientam, kurš pasūtījis un iegādājies produktu Mājas lapā, nav tiesībspējas un vai rīcībspējas, par produkta pasūtījumu un samaksu ir atbildīgs šīs personas likumīgais pārstāvis (piem., vecāki, aizgādņi). Iepriekšminētajā gadījumā pasūtījums nav atsaucams, kā arī veiktā pirkuma maksa nav atmaksājama.

Citi ar Klienta privātumu saistīti jautājumi atrunāti privātuma politikā, kas ir atrodama šeit http://latvijasmediji.lv/datu_aizsardzibas_politika/

Latvijas Mediji nav atbildīgi par datu subjekta informēšanu, gadījumos, kad Klients pirkumu vai abonēšanu veic cita personai par labu.

 1. MĀJAS LAPAS (www.latvijasmediji.lv, www.lasi.lv) DARBĪBAS MĒRĶIS

www.latvijasmediji.lv, www.lasi.lv ir izveidojusi un uztur Latvijas Mediji un tās izplatīšanas partneri. Mājas lapa ir izstrādāta tā, lai tā efektīvi kalpotu kā platforma saziņai starp uzņēmumu un klientu, kā platforma zīmola izstrādājumu tirdzniecībai tiešsaistē un arī kā informācijas avots visos jautājumos, kas saistīti ar produkciju un uzņēmumu.

 

 1. PIEDĀVĀTIE PRODUKTI UN PAKALPOJUMI

Abonēšana

E- izdevumi, E-žurnāli

E – veikals

Reklāma

Avīzes un žurnālu materiāli (piem. raksti, fotogrāfijas, ziņas, video) elektroniski

Latvijas Mediji patur tiesības ar vai bez brīdinājuma mainīt piedāvājamo produktu un pakalpojumu klāstu.

 1. INFORMĀCIJAS PRECIZITĀTE

Sniedzot www.latvijasmediji.lv, www.lasi.lv pieejamo produktu aprakstu, Latvijas Mediji cenšas būt cik iespējams precīzs. Ja informācijā, kas saistīta ar produktu (apraksts u.c.) ir notikušas izmaiņas, Latvijas Mediji nevar garantēt, ka katru brīdi Mājas lapa ir pilnībā atjaunināta, iekļaujot tajā visu aktuālo informāciju.

 1. INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS

Visa šajā Mājas lapā pieejamā informācija un saturs, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar preču zīmēm, logotipiem, servisa zīmēm, tekstu, grafiskām zīmēm, pogu ikonām, attēliem, skaņas ierakstu fragmentiem, datu apkopojumiem un programmatūru, to apkopojumu un izkārtojumu (viss kopā saukts par Saturu), ir Latvijas Mediji īpašums, un to aizsargā Latvijas Republikas likumi un citi starptautiski likumi, kas attiecas uz intelektuālā īpašuma aizsardzību, ieskaitot likumus, kas regulē autortiesību un preču zīmju izmantošanu. Bez skaidras rakstiskas atļaujas mums piederošo preču zīmju izmantošana jebkādā veidā, neatkarīgi no mērķiem, nav atļauta.

 1. PRECES UN PAKALPOJUMI

Latvijas Mediji pārdotās Preces – grāmatas, žurnāli, e-žurnāli.

Latvijas Mediji sniegto pakalpojumi:

 • preses izdevumu pasūtīšana, elektronisko izdevumu, pasūtīšana (abonēšana);
 • reklāmas materiāla izvietošana.
 1. CENU VEIDOŠANAS POLITIKA

Tīmekļa lapā www.latvijasmediji.lv,  www.lasi.lv visas cenas ir norādītas eiro (EUR) valūtā. Latvijas Mediji cenšas nodrošināt, lai cenas vienmēr būtu norādītas precīzi, tomēr nevar garantēt, ka pasūtījuma veikšanas laikā norādītās cenas būs pareizas. Saņemot Klienta pasūtījumu, kurā norādītā cena atšķirsies no tobrīd tīmekļa lapā norādītās cenas, Latvijas Mediji sazināsimies ar Klientu un piedāvā iespēju atsaukt pasūtījumu. Ja Latvijas Mediji nespēj ātri sazināties ar Klientu, Klienta pasūtījums tiek automātiski uzskatīts par atceltu un Klients saņem atpakaļ visus attiecīgā pasūtījuma ietvaros veiktos maksājumus.

Visām cenām tiek piemērots PVN nodoklis, tas ir iekļauts cenā.  Atkarībā no piegādes adreses Klienta pasūtījumam var tikt piemērota papildu sūtīšanas maksa, kas tiks skaidri norādīta pirms maksājuma apstiprināšanas un iekļauta kopējā pasūtījuma cenā.

 

9.PIEGĀDES KĀRTĪBA

Visas mūsu piegādes tiek veiktas droši un ātri, ko apstiprina mūsu iepriekšējā darbības pieredze. Pasūtījumu iespējams saņemt ar VAS Latvijas Pasts, SIA Omniva u.c. pasta pakalpojumu sniedzēju starpniecību.

Pasta pakalpojumus sniedz Klienta izvēlētais Pasta pakalpojumu sniedzējs, atbilstoši pasta pakalpojumu sniedzēja izstrādātiem noteikumiem, ar kuriem Klients var iepazīties brīdī https://abone.lv/lv/abonesanas_noteikumi/, kas tad izvēlas pasta pakalpojumu sniedzēju. Latvijas Mediji nenes atbildību par pasta pakalpojumu sniedzēja sniegto pakalpojumu kvalitāti, taču patur tiesības sazināties ar Klientu, lai noskaidrotu Klienta viedokli par pasūtīto Preču piegādes gaitu,  lai savu iespēju robežās varētu uzlabot Preču piegādi.

Latvijas Mediji noliktavā pasūtītās un no pasta pakalpojuma sniedzēja atgrieztās grāmatas tiek uzglabātas 1 mēnesi. Gadījumā, ja arī pēc šī termiņa notecējuma Klients nav atradis iespēju saņemt preci, tā paliek Latvijas Mediji īpašumā, savukārt, Preces pirkuma cena tiek ieskaitīta administratīvo, glabāšanas un pasta izdevumu segšanai un Klientam netiek atgriezta.

 1. PREČU ATPAKAĻATDOŠANAS NOTEIKUMI

Katrs jautājums saistībā ar Klienta veiktu un tam piegādātu pasūtījumu atpakaļatdošanu tiek izskatīts atsevišķi saskaņā ar vienkāršotu procedūru. Lai noformētu Preces atgriešanu, nepieciešams aizpildīt Preces atgriešanas veidlapu un pievienot to Precei, kas nosūtāmas atpakaļ. Preces atpakaļ tiek pieņemtas tikai tad, ja tās nelietotas tiek nodotas atpakaļ oriģinālajā iepakojumā kopā ar Preces atgriešanas veidlapu. Atdodamās preces, uz Klienta rēķina, nosūtāmas uz adresi: AS Latvijas Mediji, Rankas iela 4a, Rīga , LV 1005

Atpakaļ atdošana nav iespējama, ka tiek piegādāti laikraksti, periodiskie izdevumi vai žurnāli.

 1. ATTEIKUMA TIESĪBAS

Atteikuma tiesības ir Klienta tiesības noteiktā termiņā vienpusēji atkāpties no Distances līguma (atteikt pasūtījumu), nemaksājot līgumsodu, procentus vai zaudējuma atlīdzību. Klients var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita no dienas, kad Klients ir saņēmis preci vai preces (preču) daļu.

Latvijas Mediji pēc elektroniska pieprasījuma uz veikals@latvijasmediji.lv izsniedz Klientam rakstveida atteikuma “Preces atgriešanas” veidlapu. Par atteikuma tiesību izmantošanu Klients paziņo Latvijas Mediji, sūtot e-pastu.

Atteikuma nosūtīšana Latvijas Mediji noteiktā 14 dienu termiņā no preces saņemšanas dienas izbeidz līgumu un atbrīvo Klientu no jebkurām līgumsaistībām, izņemot maksas, kas saistītas ar preču vai lietas atdošanu atpakaļ ražotājam, pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam.

Klients, izmantojot šajos noteikumos minētās atteikuma tiesības, ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, kā arī par preces neizpakošanu, kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.

Klienta pienākums ir 7 (septiņu) dienu laikā pēc rakstveida atteikuma nosūtīšanas atdot preci Latvijas Mediji (ja prece ir saņemta). Latvijas Mediji pienākums ir nekavējoties, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā no Klienta rakstveida atteikuma saņemšanas dienas, atmaksāt Klientam to naudas summu, kura par preci samaksāta līdz līguma izbeigšanas brīdim. Latvijas Mediji ir tiesīgs neatmaksāt Klientam tā samaksāto naudas summu par preci, kamēr Klients nav atdevis preci vai Latvijas Mediji saņemot preci konstatē, ka tā ir izpakota, lietota vai nav 100% pārdošanas stāvoklī un izskatā, oriģinālā iepakojumā ar visiem oriģināliem dokumentiem (ja tādi bija precei pievienoti). Klients ir atbildīgs par bojājumiem precei, kas radušies preces atpakaļatdošanas laikā.

Klients zaudē atteikuma tiesības, ja tas ir izmantojis preci un to bojājis vai ja par atteikuma tiesību izmantošanu tas Latvijas Mediji nav paziņojis 14 dienu termiņā no preces saņemšanas dienas.

Šajā sadaļā minētais neattiecas uz gadījumiem, kad preci iegādājas juridiskas personas.

 1. KLIENTA PIENĀKUMI

Piekļūstot www.latvijasmediji.lv, www.lasi.lv vai lietojot to, ir jāievēro šeit un Mājas lapā izklāstītie noteikumi un nosacījumi un Mājas lapā publicētie īpašie brīdinājumi vai norādījumi attiecībā uz piekļuvi vai lietošanu. Klientam vienmēr jārīkojas labticīgi un saskaņā ar likumu un paražām. Klients nedrīkstat veikt jebkādas izmaiņas vai labojumus Mājas lapā, tajā atrodamajā Saturā vai pakalpojumos, kā arī nedrīkstat jebkādā veidā kaitēt Mājas lapas darbībai vai funkcionālajai vienotībai. Neierobežojot citu šajos Noteikumos un nosacījumos minēto punktu vispārīgo raksturu, ja apzināti vai nolaidības dēļ tiek pārkāptas šajos Noteikumos un nosacījumos paredzētās saistības, Klients būs atbildīgs par visiem zaudējumiem un kaitējumu, ko šāds pārkāpums var radīt Latvijas Mediji vai trešajām personām.

 

 1. SAITES UZ TREŠO PUŠU LAPĀM

Latvijas Mediji nav atbildīgi par citu mājas lapu saturu, uz kurām vai no kurām ved www.latvijasmediji.lv, www.lasi.lv Mājas lapas saites. www.latvijasmediji.lv redzamās saites ir dotas vienīgi ērtību nolūkā un nav uzskatāmas par Latvijas Mediji, piekrišanu attiecīgajam saturam, produktam, pakalpojumam vai piegādātājam. Uz citām tīmekļa vietnēm, mājas lapām vai no tām vedošu saišu izmantošana ir Klienta paša risks. Latvijas Mediji nekādā veidā nav atbildīgi par citu tādu tīmekļa vietņu pārbaudi vai izvērtēšanu, no kurām vai uz kurām ved www.latvijasmediji.lv, www.lasi.lv saites, un Latvijas Mediji negarantē citu šādu tīmekļa vietņu piedāvājumu, kā arī neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz šādu citu mājas lapu un vietņu darbību, saturu, produktiem vai pakalpojumiem, ieskaitot bez ierobežojuma to privātuma politiku un noteikumus un nosacījumus.

 

 1. ATBILDĪBAS IEROBEŽOŠANA

Klients piekrīt, ka atbilstoši visiem piemērojamiem likumiem Latvijas Mediji nekādā ziņā nav atbildīga (pēc līguma, nolaidības dēļ vai uz cita pamata) saistībā ar jebkādu pārtraukumu vai kļūdu, kas radusies, Klientam lietojot www.latvijasmediji.lv, www.lasi.lv lapu.

Klients piekrīt, ka atbilstoši visiem piemērojamiem likumiem Latvijas Mediji nekādā ziņā nav atbildīga (pēc līguma, delikta dēļ (ieskaitot nolaidību) vai uz cita pamata) par a) pārtraukumu komercdarbībā; b) kavējumiem vai pārtraukumiem saistībā ar piekļuvi www.latvijasmediji.lv, www.lasi.lv ; c) datu nepiegādāšanu, kļūdainu piegādi, izkropļojumiem, bojāeju vai citām izmaiņām; d) jebkāda veida kaitējumu vai zaudējumiem, kas radušies saistībā ar uz citām vietnēm vedošu saišu atrašanos Mājas lapā vai to izmantošanu; e) datorvīrusiem, sistēmas avāriju vai atteici, kas var rasties saistībā ar Mājas lapas izmantošanu, ieskaitot tādas hipersaites izmantošanu, kas ved uz vai no trešo pušu tīmekļa vietnēm; f) jebkādām neprecizitātēm vai izlaidumiem saturā, vai g) notikumiem ārpus mūsu saprātīgas kontroles.

Latvijas Mediji nav atbildīga par jebkādiem netiešiem, īpašiem, nejaušiem vai secīgiem zaudējumiem (ieskaitot negūtu peļņu), kas saistīti ar Mājas lapu vai tās izmantošanu (vai nespēju izmantot Mājas lapu) no Klienta puses, neatkarīgi no darbību veida, pēc līguma, delikta (ieskaitot nolaidību) vai citu iemeslu dēļ arī tad, ja mēs esam tikuši informēti par šādu zaudējumu rašanās iespējamību.

 1. PRETENZIJAS AUTORTIESĪBU SAKARĀ

Latvijas Mediji – visas tiesības rezervētas.

Viss šīs Mājas lapas saturs, sarakste (pa elektronisko pastu vai parasto pastu), kā arī mārketinga materiāli, kas ir izmantoti Mājas lapas reklamēšanai trešo pušu resursos, ir Latvijas Mediji īpašums.

 

 1. KOMPENSĀCIJA

Klients apņemas kompensēt Latvijas Mediji, aizstāvēt un aizsargāt Latvijas Medijus no kaitējuma, zudumiem, zaudējumiem vai izmaksām, kā arī atlīdzināt izdevumus par juridiskiem pakalpojumiem, kas radušies sakarā ar trešo personu celtu pretenziju, lietu vai prasību saistībā ar šo Noteikumu un nosacījumu pārkāpumu no Klienta puses.

 

 1. STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA

Ja saistībā ar šo Mājas lapu rodas strīds, visas šajos Noteikumos un nosacījumos paredzētās tiesības un pienākumus, kā arī visas darbības to ietvaros regulē Latvijas Republikas likumi tādā apmērā, it kā šie Noteikumi un nosacījumi būtu Latvijā pilnībā noslēgts un pilnībā pildīts līgums.

Līgumslēdzējas puses ar šo apliecina, ka visus strīdus, kas jebkādā veidā attiecas uz Mājas lapas apmeklējumu no Klienta puses, vai rodas saistībā ar šī Distances līguma izpildi, skaidrojumu vai tā darbības izbeigšanu, tās centīsies atrisināt savstarpējās pārrunās.

Ja puses nespēj izšķirt radušos strīdu miermīlīgās pārrunās, tās nodod visus strīdus, domstarpības vai pretenzijas izskatīšanai kādā no Latvijas Republikas tiesām, izņemot, ja Klients jebkādā veidā ir pārkāpis vai grasījies pārkāpt mūsu intelektuālā īpašuma tiesības vai mūsu meitsabiedrību, partneru vai licenču devēju intelektuālā īpašuma tiesības, kad šādā gadījumā mēs varam vērsties jebkurā tiesā pēc tiesas noteikta aizlieguma vai cita piemērota tiesiskās aizsardzības līdzekļa, un Klients piekrīt pakļauties šādas tiesas ekskluzīvajai jurisdikcijai un lietas izskatīšanai šajā tiesā.

Par strīdus izskatīšanas vietu un kārtību puses ir vienojušās, ievērojot Latvijas Republikas likumdošanu.

 1. PIEKRIŠANA SAŅEMT PAZIŅOJUMUS PA E-PASTU

Apstiprinot pirkumu Klients piekrīt saņemt Latvijas Mediji paziņojumus, vienošanās, pasūtījumu precizējumus un citas ziņas, turpmāk – Paziņojumi, pa e-pastu vai parasto pastu. Klients piekrīt, ka pa e-pastu vai parasto pastu nosūtīti paziņojumi vai saņemtie telefona zvani uz norādīto telefona Nr. atbilst noteikumiem un nosacījumiem, kas piemērojami šādiem saziņas veidiem.

Klients ir atbildīgs par sniegto datu pareizību.

Attiecībā uz tiešā marketinga piedāvājumiem, klients sniedz atsevišķu rakstveida piekrišanu.

Piekrišanu tiešā marketinga aktivitātēm klients var atsaukt jebkurā brīdī, sazinoties privatums@latvijasmediji.lv

 1. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

Latvijas Mediji patur sev ir tiesības jebkurā laikā labot un precizēt šos noteikumus, publicējot attiecīgās izmaiņas Mājas lapā un norādot pēdējo izmaiņu veikšanas datumu. Jebkuras šajos Noteikumos un nosacījumos veiktās izmaiņas stājas spēkā uzreiz pēc to publicēšanas. Klients, turpinot lietot Mājas lapu pēc šādu izmaiņu veikšanas, apliecina savu piekrišanu visām izmaiņām. Latvijas Mediji patur tiesības atcelt vai atsaukt jebkuras ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem piešķirtās tiesības.

 1. NEPĀRVARAMA VARA

Latvijas Mediji nav atbildīgi par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus mūsu saprātīgas kontroles, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, terorisma draudiem vai terorisma aktiem, vides vai  klimata anomālijām, neizpildi no trešo personu puses vai trešo personu prettiesisku rīcību, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī datortehnikas un programmatūras atteici. Šādu nepārvaramas varas apstākļu gadījumā mēs centīsimies novērst radušos kavējumus pēc iespējas ātrāk.

Veicot jebkādu pasūtījumu www.latvijasmediji.lv interneta veikalā / abonēšanas, Jūs (Klients) apliecina, ka:

 • ir iepazinies ar šo Distances līgumu;
 • viņam ir saprotams šī līguma saturs;
 • ka ir noslēdzis ar AS “Latvijas Mediji” šo līgumu un tas uzliek abpusējas saistības un pienākumus.

 

 1. Norēķini

Ar informāciju, par to, kādā kārtība tiek veikti norēķini, Klients var iepazīties pirkuma veikšanas  / izdevumu abonēšanas gaitā.

 

Apstiprināts AS “LATVIJAS MEDIJI” valdes sēdē Nr.23 , 14.06.2023.

Kontakti
Telefons: +371 67096600
E-pasts: info@latvijasmediji.lv
Adrese: AS "Latvijas Mediji", Toma iela 4, Rīga, LV-1003
Rekvizīti
Reģ. nr.: LV40103027253
Banka: Luminor Bank
Bankas kods: RIKOLV2X
Norēķinu konts: LV53RIKO0000082853738