AS “Latvijas Mediji” privātuma politika

Šajā privātuma politikā, turpmāk tekstā – Politika, ir aprakstīta kārtība, kādā AS “Latvijas Mediji”, turpmāk tekstā – Latvijas Mediji, apstrādā personas datus.

Šī Politika ir piemērojama, ja Klients izmanto, ir izmantojis vai ir izteicis vēlēšanos izmantot Latvijas Mediji sniegtos pakalpojumus, vai ir citā veidā saistīts ar Latvijas Mediji sniegtajiem pakalpojumiem, tai skaitā attiecībās ar Klientu, kas nodibinātas pirms šīs Politikas spēkā stāšanās.

Šī Politika var attiekties arī uz datu apstrādi, ko Latvijas Mediji veic ar mērķi informēt Sabiedrību par nozīmīgiem notikumiem.

Šī Politika attiecas uz Latvijas mediji aktivitātēm www.latvijasmediji.lv un www.lasi.lv un to subdomēniem.

1.Definīcijas

Apstrāde – ir jebkura ar personas datiem vai personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana.

Pārzinis – AS “Latvijas Mediji”, vienotais reģ. Nr. 40103027253, juridiskā adrese Toma iela 4, Rīga, LV – 1003.

Klients – jebkura fiziska un juridiska persona, kura izmanto, ir izmantojusi, vai ir izteikusi vēlēšanos izmantot jebkurus Latvijas Mediji sniegtos pakalpojumus vai ir jebkādā citā veidā saistīts ar tiem;

Personas dati – jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (datu subjekts); identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem.

2.Piemērojamie tiesību akti

2.1. Eiropas Parlamenta un padomes Regula Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (2016. gada 27.aprīlis), turpmāk tekstā – Regula

2.2. Reklāmas likums.

2.3. Likums par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem.

2.4. Personas datu apstrādes likums.

2.5. Patērētāju tiesību aizsardzības likums

2.6. Informācijas sabiedrības pakalpojumu likums u.c.

 1. Vispārīgie noteikumi

3.1. Šajā Politikā tiek sniegta vispārējā informācija par to kā Latvijas Mediji veic personas datu apstrādi. Sīkāka informācija par personas datu apstrādi tiek sniegta Klientiem, ietverot to līgumos un citos ar Latvijas Mediji pakalpojumiem saistītos dokumentos, kā arī Latvijas Mediji mājas lapā www.latvijasmediji.lv/datu_aizsardzibas_politika sadaļā.

3.2. Latvijas Mediji piemērojamo normatīvo aktu ietvaros nodrošina personas datu konfidencialitāti un ir īstenojusi atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu pasargāšanai no nesankcionētas piekļuves, pretlikumīgas apstrādes vai izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izmainīšanas vai iznīcināšanas.

3.3. Latvijas Mediji personas datu apstrādei var izmantot apstiprinātus personas datu apstrādātājus. Šādos gadījumos Latvijas Mediji veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi personas datu apstrādātāji personas datu apstrādi veic saskaņā ar Latvijas Mediji norādēm un atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem tiesību aktiem un pieprasa atbilstošu drošības pasākumu veikšanu.

3.4. Ja Latvijas Mediji atjauninās šo Politiku, aktuālā politikas redakcija tiks nekavējoties publicēta www.latvijasmediji.lv/datu_aizsardzibas_politika

3.5. Lai sniegtu Klientam labākus un piemērotākus produktus un pakalpojumus, kā arī, lai nodrošinātu, uzturētu, aizsargātu un uzlabotu esošus produktus un pakalpojumus, Latvijas Mediji apstrādā no pakalpojumu sniegšanas apkopotus datus.

 1. Laba prakse

Latvijas Mediji apstrādājot persona datus ievēro labas prakses principus:

 • Dati tiek godīgi un likumīgi apstrādāti
 • Datu apstrāde tiek veikta konkrētiem mērķiem un tikai saskaņā ar tiem
 • Dati ir adekvāti (ne pārmērīgi)
 • Dati ir precīzi
 • Dati netiek glabāti ilgāk nekā nepieciešams
 • Dati tiek apstrādāti saskaņā ar Jūsu tiesībām
 • Dati ir drošībā
 • Dati netiek pārsūtīti uz citām organizācijām, iestādēm vai ārvalstīm bez drošas adekvātas aizsardzības

 

5.Personas datu kategorijas

5.1. Identifikācijas dati, piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums (nerezidentiem);

5.2. Kontaktinformācija, piemēram, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese.

5.3. Informācija par norēķinu kontiem un veiktajiem norēķiniem, saistību apmērs.

5.4. Ar pakalpojumiem saistītie dati, piemēram, līgumu izpilde vai neizpilde, veiktie darījumi, pirkumu vēsture, noslēgtie un spēku zaudējušie līgumi, sniegtās piekrišanas, iesniegtie pieteikumi, pieprasījumi un sūdzības.

5.5. Komunikācijas dati, piemēram, informācijas apkopojums pēc telefona sarunas, e-pasts, vēstule vai cita informācija, kas saistīta ar Klienta komunikāciju ar Latvijas Mediji;

5.6. Dati, kurus Klients pats paziņo Latvijas Mediji;

5.7. Fotogrāfijas no korporatīvajiem pasākumiem, no publiskiem pasākumiem, no sabiedrībai svarīgiem notikumiem un aktuālām situācijām;

5.8. Dati, kurus Latvijas Mediju klienti nodod Latvijas Medijiem, ar mērķi abonēt, nopirkt preci kādai citai personai, publicēt reklāmas, sludinājumus u.c.

5.9. Dati par Klienta sniegtajām piekrišanām, dati, kas iegūti veiktajās aptaujās, konkursos.

5.10. Lietotāja vārds, parole, IP adrese, MAC adrese, gadījumā, ja Klients ir izveidojis savu profilu Latvijas mediji web lapā, interneta veikalā u.c.;

5.11. žurnālistu darbam nepieciešamie materiāli.

 1. Datu apstrādes tiesiskais pamats

6.1. Līguma noslēgšana un izpilde (Regulas 6. panta 1.daļas b) app) – lai Latvijas Mediji varētu noslēgt un izpildīt līgumu ar Klientu, kvalitatīvi sniedzot pakalpojumus un apkalpojot Klientu, tai jāapkopo un jāapstrādā noteikti personas dati, kas tiek savākti pirms līguma noslēgšanas ar Latvijas Mediji vai jau noslēgtā līguma laikā.

6.2. Latvijas Mediji leģitīmas intereses (6. panta 1.daļas f) app) – ievērojot Latvijas Mediji intereses, kuru pamatā ir kvalitatīvu pakalpojumu un savlaicīga atbalsta sniegšana Klientam, Latvijas Medijiem ir tiesības apstrādāt Klienta personas datus tādā apjomā, kāds tam ir objektīvi nepieciešams un pietiekams šajā Politikā norādītājiem nolūkiem. Par Latvijas Mediju leģitīmajām interesēm ir uzskatāma personas datu apstrāde, veicot tiešu tirgvedību, kā rezultātā Klientam tiek izteikti jauni un/ vai individuāli Latvijas Mediji produktu un pakalpojumu piedāvājumi. Ņemot vērā to, ka Latvijas Medijiem pieder vairāki zīmoli, šī Politika attiecas uz visiem Latvijas Mediji piederošiem zīmoliem. Latvijas Mediji ir leģitīmas intereses apstrādāt savu Klientu datus no visiem saviem zīmoliem, lai Latvijas Mediji piedāvātu Klientiem mūsdienu prasībām atbilstošus produktus un pakalpojumus.

6.3. Juridisko pienākumu izpilde  (Regulas 6. panta 1.daļas c) app) – Latvijas Mediji ir tiesīgs apstrādāt personas datus, lai izpildītu normatīvo aktu prasības, kā arī sniegtu atbildes uz valsts un pašvaldības likumīgiem pieprasījumiem.

6.4. Klienta piekrišana  (Regulas 6. panta 1.daļas a) app) – Klients, kā personas datu subjekts, pats dod piekrišanu personas datu vākšanai un apstrādei noteiktiem mērķiem. Klienta piekrišana ir viņa brīva griba un patstāvīgs lēmums, kas var tikt sniegts jebkurā brīdī, tādējādi atļaujot Latvijas Mediji apstrādāt personas datus noteiktajiem nolūkiem. Klienta piekrišana ir tam saistoša, ja tā tiek sniegta mutiski (tikšanās laikā pēc Klienta identifikācijas) vai rakstiski (aizpildot piekrišanas paziņojumu, aizpildot veidlapu līgumu, nosūtot elektronisko pieprasījumu pie reģistrācijas veikals.latvijasmediji.lv, abonesana.latvijasmediji.lv, izdevumi.latvijasmediji.lv, latvijasmediji.lv, lasi.lv lietotāju profila sadaļās. Klientam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu, izmantojot norādītos saziņas kanālus ar Latvijas Medijiem. Pieteiktās izmaiņas stāsies spēkā trīs darba dienu laikā. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma.

6.5. Vitālu interešu aizsardzība (Regulas 6. panta 1.daļas d) app) – Latvijas Mediji ir tiesīgs apstrādāt personas datus, lai aizsargātu Klienta vai citas fiziskas personas vitālas intereses, piem., ja apstrāde ir vajadzīga humanitāros nolūkos, dabas stihiju un cilvēka izraisītu, it īpaši, epidēmiju un to izplatīšanās monitoringam vai ārkārtas humanitārajās situācijās (terora akti, tehnogēnās katastrofu situācijās un tml.).

6.6.Informēšana par Sabiedrībai nozīmīgiem notikumiem (žurnālistika) – ņemt vērā to, ka daļa Latvijas Mediju darbības ietver sevī žurnālistiku, Latvijas Mediji ir tiesīgi Regulas un spēkā esošo normatīvo aktu ietvaros apstrādāt fizisku personu datus, ņemot vērā, ka uz personas datu apstrādi tikai žurnālistikas vajadzībām vai akadēmiskās, mākslinieciskās vai literārās izpausmes vajadzībām būtu jāattiecas atkāpēm vai izņēmumiem no atsevišķiem regulas noteikumiem, ja tas vajadzīgs, lai panāktu līdzsvaru starp tiesībām uz personas datu aizsardzību un tiesībām uz vārda un informācijas brīvību un jo īpaši tiesībām saņemt un sniegt informāciju.

6.7. Oficiālo pilnvaru izpilde vai sabiedrības intereses (Regulas 6. panta 1.daļas e) app) – Latvijas Mediji ir tiesīga apstrādāt datus, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot Latvijas Mediji likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras. Šādos gadījumos pamats personas datu apstrādei ir iekļauts normatīvajos aktos.

 1. Datu apstrādes nolūki

7.1. Vispārīgai klientu attiecību vadīšanai un pieejas produktiem un pakalpojumiem nodrošināšanai, un administrēšanai – lai noslēgtu un izpildītu līgumu ar Klientu; lai nodrošinātu datu aktualitāti un pareizību, pārbaudot un papildinot datus.

7.2. Latvijas Mediji apstrādā personas datus, lai nodrošinātu kvalitatīvu, savlaicīgu un Klientam ērtu apkalpošanu līgumattiecību ar spēkā esamības laikā:

7.2.1. Klienta attiecību (t.sk. attālinātai) vadīšanai, nodrošinot Līgumu noslēgšanu un izpildi, kā arī ar to saistīto procesu realizāciju;

7.2.2. Klienta sūdzību izskatīšanai un atbalsta nodrošināšanai saistībā ar sniegtajiem pakalpojumiem;

7.2.3. Efektīvas naudas plūsmas pārvaldīšanai, t.sk., Klienta maksājumu un parādu administrēšanai;

7.2.4. Klienta informēšanai par citiem Latvijas Mediju produktiem un pakalpojumiem;

7.3. Latvijas Mediji ir tiesīga apstrādāt datus zemāk norādītajiem, kā arī citiem nolūkiem, saņemot no Klienta brīvi sniegtu un nepārprotamu piekrišanu:

7.3.1. Tiešā mārketinga aktivitātes;

7.3.2. Latvijas Mediji tēla popularizēšanai tirgū, sūtot Klientam novēlējumus, piešķirot bonusus, organizējot aptaujas esošo produktu un pakalpojumu uzlabošanai, kā arī jaunu produktu izveidei;

7.4. Latvijas Mediji apstrādā personas datus, lai veicinātu nozares attīstību un piedāvātu jaunus pakalpojumus Klientiem, t.sk.,:

7.4.1. jaunu produktu izveidei un piedāvājumu izteikšanai par tiem;

7.4.2. tirgus analīzes veikšanai un biznesa modeļa attīstībai tiek veikta Latvijas Mediji klientu statistisko datu apstrāde;

7.5. Latvijas Mediji apstrādā personas datus, lai veidotu un uzturētu Latvijas Mediji iekšējos procesus, nodrošinātu dokumentu apriti un citus iekšējos procesus (piem., līgumu un citu dokumentu arhivēšanu) tam nepieciešamā un pietiekamā apjomā.

7.6. Latvijas Mediji apstrādā personas datus, tajā skaitā, fotografē un filmē, lai informētu Sabiedrību par sabiedriski nozīmīgiem notikumiem.

7.8. Latvijas Mediji apstrādā personas datus, fotografējot un filmējot klientu korporatīvajos pasākumos.

 1. Datu subjekta tiesības

Datu subjektam ir tiesības attiecībā uz savu datu apstrādi, kas saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem ir klasificēti kā personas dati. Šīs tiesības kopumā ir šādas:

8.1. Pieprasīt savu personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi.

8.2. Iebilst savu personas datu apstrādei, ja apstrāde ir balstīta uz leģitīmajām interesēm, tai skaitā iebilst pret personas datu profilēšanu.

8.3. Prasīt savu personas datu dzēšanu, piemēram, ja personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanu un Klients ir atsaucis savu piekrišanu. Šīs tiesības nav spēkā, ja Personas dati, kuru dzēšana tiek pieprasīta, tiek apstrādāti, arī pamatojoties uz citu tiesisku pamatu, piemēram, līgumu vai no attiecīgiem normatīvajiem aktiem izrietošajiem pienākumiem, vai to saglabāšanu nosaka spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

8.4. Ierobežot savu personas datu apstrādi saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, piemēram, laikā, kad Latvijas Mediji izvērtē, vai datu subjektam ir tiesības uz savu datu dzēšanu.

8.5. Saņemt informāciju, vai Latvijas Mediji apstrādā personas datus un, ja apstrādā, tad arī piekļūt tiem.

8.6. Saņemt savus personas datus, ko Klients ir sniedzis Latvijas Mediji un kas tiek apstrādāti uz piekrišanas un līguma izpildes pamata rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem un, ja iespējams, nodot šādus datus citam pakalpojumu sniedzējam (datu pārnesamība).

8.7. Atsaukt savu piekrišanu savu Personas datu Apstrādei.

8.8. Netikt pakļautam pilnībā automatizētai lēmumu pieņemšanai, tai skaitā profilēšanai, ja šādai lēmumu pieņemšanai ir tiesiskās sekas vai kas līdzīgā veidā ievērojami ietekmē Klientu.

8.9. Iesniegt sūdzības par personas datu izmantošanu Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv), ja Klients uzskata, ka viņa personas datu apstrāde pārkāpj viņa tiesības un intereses saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem. Tomēr Latvijas Mediji, pirms sūdzības iesniegšanas Datu valsts inspekcijā, aicina sazināties ar mūsu Datu Aizsardzības  Speciālistu, lai rastu risinājumu attiecīgajā situācijā.

 1. Personas datu profilēšana kā datu apstrāde

9.1. Profilēšana ir jebkura veida automatizēta personas datu apstrāde, kas izpaužas kā personas datu izmantošana nolūkā izvērtēt konkrētus ar fizisku personu saistītus personiskus aspektus, jo īpaši analizēt vai prognozēt aspektus saistībā ar minētās fiziskās personas personīgajām vēlmēm, interesēm, uzticamību, uzvedību, atrašanās vietu vai pārvietošanos;

9.2. Apstrādājot Klienta personas datus, Latvijas Mediji var veikt profilēšanu, lai izprastu Jūsu ieradumus, interesētos, kā Jums patika sniegtie pakalpojumi, sūtītu jaukus novēlējumus, dāvanas, piešķirtu bonusus, veidotu un izteiktu  individuālus piedāvājumus. Automatizētie individuālie lēmumi tiek pieņemti tikai biznesa nolūkos, un tie neradīs Klientam tiesiskas sekas. Klientam jebkurā laikā ir tiesības iebilst pret automatizēta lēmuma pieņemšanu un nebūt par tāda pieņemtā lēmuma subjektu.

9.3. Tiešā tirgvedība un pamats sūtīt Klientam komercpaziņojumus: Latvijas Mediji veic tiešo tirgvedību, izplatot Klientam komercpaziņojumus, sazinoties ar Klientu, lai Klients vienmēr tiktu informēts par jauniem, moderniem un/ vai tieši Klientam izveidotiem produktiem, pakalpojumiem, kā arī īpašiem līguma noteikumiem (piem., atlaidēm). Klientam ir tiesības jebkurā laikā un bez maksas atteikties no komercpaziņojumu saņemšanas, informējot par to Latvijas Mediji.

9.4. Latvijas Mediji ir tiesīgs sazināties ar Klientu, lai precizētu sniegto datu pareizību, noskaidrotu Klienta apmierinātības pakāpi par sniegtajiem pakalpojumiem, lai atgādinātu par jauna abonēšanas perioda tuvošanos, atgādinātu par rēķinu nomaksu u.c.

9.4. Latvijas Mediji ievēro spēkā esošās likumdošanas prasības attiecībā uz komerciālajiem paziņojumiem un profilēšanu.

 

 1. Sīkdatnes

10.1. Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek izveidotas un saglabātas Klienta ierīcē (datorā, planšetē,  mobilajā telefonā un tml.), apmeklējot Latvijas Mediji interneta vietnes. Sīkdatnes “atceras” lietotāja pieredzi un pamatinformāciju un tādējādi uzlabo Latvijas Mediji mājas lapas vietnes lietošanas ērtumu.

10.2. Izmantojot sīkdatnes, tiek apstrādāti kopējie lietotāju paradumi un vietnes lietošanas vēsture, diagnosticētas problēmas un trūkumi vietnes darbībā, ievākta lietotāju paradumu statistika, kā arī tiek nodrošināta vietnes funkcionalitātes pilnīga un ērta izmantošana.

10.3. Ja Klients nevēlas atļaut izmantot sīkdatnes, Klients var to izdarīt savas pārlūkprogrammas uzstādījumos, tomēr tādā gadījumā vietnes lietošana var būt būtiski traucēta un apgrūtināta. Saglabāto sīkdatņu dzēšana ir iespējama savas ierīces pārlūkprogrammas uzstādījumu sadaļā, dzēšot saglabāto sīkdatņu vēsturi.

10.4. Latvijas Mediji uzturētās vietnes izmanto funkcionālās, analītiskās un reklāmas sīkdatnes.

10.5. Latvijas Mediji nodrošina iespēju atteikties no analītisko un reklāmas sīkdatņu izmantošanas.

 1. Glabāšanas periods

Personas dati tiks apstrādāti tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams apstrādes mērķa izpildei. Glabāšanas periods var būt pamatots ar līgumu ar Klientu, Latvijas Mediji leģitīmajām interesēm vai piemērojamajiem normatīvajiem aktiem (piemēram, likumiem par grāmatvedību, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumu , noilgumu, civiltiesībām u.tml.).

 1. Personas datu iegūšanas veidi

12.1.Latvijas Mediji iegūst Klienta personas datus, kad Klients:

12.1.1. iegādājas un izmanto Latvijas Mediji produktus vai pakalpojumus;

12.1.2. pierakstās komerciālu paziņojumu, jaunumu, brīdinājumu vai citu pakalpojumu saņemšanai no Latvijas Mediji;

12.1.3. jautā Latvijas Mediji plašāku informāciju par Klienta izmantoto produktu vai Klientam pieslēgto pakalpojumu vai sazinās ar Latvijas Mediji saistībā ar sūdzību vai informācijas pieprasīšanu, identificējot Klientu;

12.1.4. piedalās konkursos, loterijās vai aptaujās;

12.1.5. apmeklē vai pārlūko Latvijas Mediji mājas lapas;

12.1.6. reģistrējas Latvijas Mediji mājas lapā;

12.1.7. tiek fotografēts un filmēts korporatīvajos vai publiskos pasākumos, kā arī gadījumos, kas aktuāli sabiedrībai.

12.2. Latvijas Mediji var apstrādāt Klienta personas datus, kas ir saņemti no trešajām personām, ja Klients tam piekritis.

 1. Klienta datu aizsardzība

13.1. Latvijas Mediji nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu Klienta personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, Latvijas Mediji pielieto mūsdienu tehnoloģijas, tehniskas un organizatoriskas prasības, t.sk., izmantojot ugunsmūrus, ielaušanās atklāšanas, analīzes programmatūras un datu šifrēšanu.

13.2. Latvijas Mediji rūpīgi pārbauda visus pakalpojuma sniedzējus, kas Latvijas Mediji vārdā un uzdevumā apstrādā Klienta personas datus, kā arī izvērtē, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai Klienta personas datu apstrāde notiktu atbilstoši Latvijas Mediji deleģējumam un normatīvo aktu prasībām. Sadarbības partneriem nav atļauts  apstrādāt Klienta personas datus saviem nolūkiem.

13.3. Latvijas Mediji neuzņemas atbildību par jebkādu nesankcionētu piekļuvi personas datiem un/ vai personas datu zudumu, ja tas nav atkarīgs no Latvijas Mediji, piemēram, Klienta vainas un/ vai nolaidības dēļ.

 1. Apstrādes teritorija

14.1 Parasti Personas dati tiek apstrādāti Eiropas Savienībā/Eiropas Ekonomiskajā zonā (ES/EEZ), tomēr atsevišķos gadījumos tie var tikt nodoti un apstrādāti valstīs, kas neietilpst ES/EEZ.

14.2 Personas datu nodošana un apstrāde ārpus ES/EEZ var notikt, ja tam ir tiesisks pamatojums, proti, lai izpildītu juridisku pienākumu, noslēgtu vai izpildītu līgumu, vai saskaņā ar Klienta piekrišanu, un ir veikti pienācīgi drošības pasākumi. Pienācīgi drošības pasākumi ir, piemēram:

– Ir noslēgta vienošanās, tai skaitā ES līguma standartklauzulas vai citi apstiprināti noteikumi, rīcības kodekss, sertifikācijas u.tml., kas ir apstiprinātas saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu;
– ES/EEZ neietilpstošajā valstī, kurā saņēmējs atrodas, atbilstoši ES Komisijas lēmumam tiek nodrošināts pietiekams datu aizsardzības līmenis.

14.3 Pēc pieprasījuma Klients var saņemt sīkāku informāciju par Personas datu nodošanu valstīm ārpus ES/EEZ.

14.4. Ja Klients apmeklē Latvijas Mediji mājas lapu, tiek uzsākta viņa datu (IP adrese) apstrāde, turpinot apmeklēt mājas lapas vietnes, datu apstrāde turpinās; spiežot uz Facebook, Instagram vai citām saitēm, to nospiešanas brīdī datu subjekta datu apstrādi uzsāk attiecīgās mājas lapas uzturētāji, piemēram, Facebook vai Instagram, un piekļūs datu subjekta datiem, atbilstoši saviem noteikumiem, ar kuriem rekomendējam iepazīties attiecīgā pakalpojuma sniedzēja mājas lapā.  Latvijas Mediji neuzņemas atbildību par to kā personas datus apstrādā citi pakalpojumu sniedzēji.

 1. Kontaktinformācija

15.1 Klients var sazināties ar Latvijas Mediji saistībā ar jautājumiem, piekrišanas atsaukšanu, pieprasījumiem, datu subjektu tiesību izmantošanu un sūdzībām par personas datu izmantošanu.

15.2. Latvijas Mediji kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa vietnē: www.latvijasmediji.lv/kontakti.

15.3. Latvijas Mediji ieceltā Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: datuspecialists@latvijasmediji.lv vai AS „LATVIJAS MEDIJI”, Toma iela 4, Rīga, LV-1003 adrese ar atzīmi “Datu aizsardzības speciālists”.

 

Apstiprināts AS “LATVIJAS MEDIJI” valdes sēdē Nr.23 , 14.06.2023.

 

Kontakti
Telefons: +371 67096600
E-pasts: info@latvijasmediji.lv
Adrese: AS "Latvijas Mediji", Toma iela 4, Rīga, LV-1003
Rekvizīti
Reģ. nr.: LV40103027253
Banka: Luminor Bank
Bankas kods: RIKOLV2X
Norēķinu konts: LV53RIKO0000082853738